Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsce, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucja). Dotyczy to np. jarzęba brekini, cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.
Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in.:

 • turzyca bagienna (Carex limosa)
 • kukułka (storczyk) szerokolistna (Dactylorhiza majalis)
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)
 • bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 • widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)
 • widłak goździsty (Lycopodium clavatum)
 • jarząb brekinia (Sorbus torminalis)Na naszym terenie żyje też 146 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Wśród nich ochronie ścisłej podlegają 9 gatunków bezkręgowców, 3 gatunki ryb, 10 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 85 gatunków ptaków i 33 gatunki ssaków.


Najcenniejszych gatunków zwierząt to m.in.:

 • traszka grzebieniasta (triturus cristatus),
 • traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),
 • żaba trawna (Rana temporaria),
 • żaba moczarowa (Rana arvalis),
 • kumak nizinny (Bombina bombina),
 • wydra (Lutra lutra),
 • bóbr europejski (Castor fiber),
 • nocek duży (Myotis myotis)


W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochronne ostoi, miejsca rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

 • kani rudej (Milvus milvus) – 2 strefy,
 • bociana czarnego ( Ciconia nigra) – 2 strefy,
 • orlika krzykliwego (Aquila pomarina) – 1 strefa,
 • rybołowa (Pandion haliaetus) – 3 strefy.