Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Trzcianka jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Dzieli się na leśnictwa oraz szkółkę leśną.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępcy nadleśniczego odpowiadają za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, prowadzą całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa , zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Prowadzą również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz prowadzeniem zajęć edukacyjnych. Kierują pracami wykonywanymi w dziale  gospodarki – leśnej.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Inżynierowie nadzoru kontrolują prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie a także wykonują zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydają zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracują z zastępcami nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Do zadań jednego z nich  należy także prowadzenie i nadzorowanie spraw Inspektora Ochrony danych w Nadleśnictwie. Drugi zajmuje stanowisko BHP.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje pracami wykonywanymi w dziale finansowo-księgowym.

Sekretarz zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Kieruje pracami wykonywanymi w dziale  administracyjno-gospodarczym.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw informatyki i zamówień publicznych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik jest administratorem sprzętu komputerowego i oprogramowania w Biurze Nadleśnictwa i w leśnictwach. Zajmuje się witryną internetową nadleśnictwa, wyznaczony jest  do kontaktu z mediami. Prowadzi sprawy związane z zamówieniami publicznymi w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje st. strażnik leśny, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Do Jego zadań należy także prowadzenie i nadzorowanie spraw kancelarii ewidencji dokumentów niejawnych, gospodarczo-obronnych oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej.