Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Użytkowanie lasu jest działem gospodarki leśnej zajmującym się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:
•    drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
•    produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.
Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający jego trwałość .
Plan urządzenia lasu  sporządzany jest na 10 lat. Obecny plan Nadleśnictwa Trzcianka obowiązuje od 01.01.2014r. Zapewnia on pozyskanie w granicach  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu.
O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu . Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuję plan.

Nadleśnictwo Trzcianka pozyskuje rocznie ok. 125458 m3 drewna. Na pozyskaną ilość składa się pozyskanie drewna w:

  • użytkowaniu rębnym 55458 m3 grubizny/rocznie),
  • użytkowaniu przedrębnym 70000 m3 grubizny/rocznie).

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • złożonych średnio 73,83  ha/rok
  • zupełnymi średnio  146,54  ha/rok powierzchni manipulacyjnej zrębów
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.


Użytkowanie przedrębne to przede wszystkim pozyskanie drewna w ramach zabiegów hodowlanych i ochronnych tj. wykonywania trzebieży, cięć sanitarnych i przygodnych.
W ostatnich latach zauważa się przewagę użytkowania przedrębnego w tym użytków przygodnych, kosztem użytkowania rębnego. Jest to wynikiem klęsk żywiołowych (np. silnie wiejących wiatrów i gradacji szkodników wtórnych).
Jak wynika z powyższego, użytkowanie lasu poprzez usuwanie drzew chorych, wadliwych, zasiedlonych przez szkodniki, jest w znacznym stopniu elementem czynnej ochrony lasu.
Pomimo że pozyskiwanie drewna nie jest podstawowym kierunkiem pracy Nadleśnictwa Trzcianka, dochody ze sprzedanego drewna są głównym źródłem przychodów finansowych i pozwalają na całkowite pokrycie wydatków, min. na hodowlę, ochronę lasu oraz inną działalność Nadleśnictwa.