Lista aktualności Lista aktualności

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POIIŚ

Nazwa projektu:
"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Akcja gaśnicza na terenie Nadleśnictwia Trzcianka - fot.: Lidia Janas

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Przeznaczenie dofinansowania: W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Trzcianka realizowana będzie inwestycja związana z budową dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Lipinki.

Wartość projektu:
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 56 500 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 48 025 000 zł

W  ramach Projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”  nr POIS.02.01.00-00-0007-16  w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 W ramach projektu zostały zrealizowane w Nadleśnictwie Trzcianka inwestycje:

  1. Budowa wieży - dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Lipinki, gm. Wieleń na działce nr 7118/2 obręb Dzierżązno Małe.
  2. Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów na wieży – dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Lipinki, gm. Wieleń na działce nr 7118/2 obręb Dzierżążno Małe.

  Efekty inwestycji:

Wybudowanie dostrzegalni przeciwpożarowej zwiększył zasięg obserwacji obszarów Nadleśnictwa Trzcianka, Krzyż i Człopa, co zwiększyło  bezpieczeństwo w okresie zagrożenia przeciwpożarowego oraz zapewniło prawidłowe funkcjonowanie sieci stałej obserwacji naziemnej. Sprzęt do lokalizacji pożarów umieszony na dostrzegalni przeciwpożarowej pozwala na wczesne wykrycie pożarów  oraz zwiększył się zasięg monitorowanych terenów.

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 88 029 674,40 złotych

Kwota wydatków kwalifikowanych: 59 472 181,08 złotych

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 50 551 353,92 złote

Realizacja zadania w Nadleśnictwie Trzcianka

Budowa wieży - dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Lipinki, gm. Wieleń na działce nr 7118/2 obręb Dzierżązno Małe – kwota wydatków  kwalifikowanych 359 878,32 złote,   

Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów na wieży – dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Lipinki, gm. Wieleń na działce nr 7118/2 obręb Dzierżążno Małe – kwota wydatków  kwalifikowanych  98 500,00 złotych,  

Koszty kwalifikowane o łącznej wartości 458 378,32 złote;

Wydatki niekwalifikowane o łącznej wartości 166 512,96 złotych;

Nadleśnictwo otrzymało refundację poniesionych kosztów w wysokości 389 621,57 złotych. 

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowanie z dniem 27 lipca 2022 roku.

Fotografie wykonał Konrad Drzewiecki.

Więcej informaji o projekcie