Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje podległą mu jednostką. Na podstawie planu urządzenia lasu  prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną oraz odpowiada za stan lasu. Nadleśniczy reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej, kieruje pracą działu gospodarki leśnej i leśniczych, a jako ich bezpośredni przełożony nadzoruje i kontroluje tę pracę.

Dział Gospodarki Leśnej zajmuje się prowadzeniem całokształtu spraw dotyczących planowania, organizacji, koordynacji i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli i ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i łowiectwa. Pracownicy tego działu zajmują się również zagospodarowaniem, użytkowaniem i urządzeniem lasu, sprzedażą drewna i użytków ubocznych, a także stanem posiadania, udostępnianiem lasu i edukacją leśną. W zakres obowiązków wchodzi też realizacja zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Inżynierowie nadzoru kontrolują czynności gospodarcze i działania formalno - prawne  podejmowane przez wszystkie komórki organizacyjne nadleśnictwa. Ściśle współpracują z zastępcą nadleśniczego w sprawach dotyczących planowania gospodarczego koordynacji i realizacji prac gospodarczych.

Główny księgowy wykonuje zadania w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego i zestawiania tych planów.

Dział finansowo – księgowy kontroluje dokumenty księgowe, prowadzi rachunki i rozliczenia nadleśnictwa oraz obsługuje kasę.

Sekretarz kieruje działem administracyjno – gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługa administracyjną nadleśnictwa.

Dział administracyjno – gospodarczy zajmuje się pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa w tym obsługą sekretariatu, prowadzi też sprawy  inwestycyjno – remontowe i transportowe.

Stanowisko ds. pracowniczych osoba zajmująca to stanowisko prowadzi wszystkie sprawy kadrowe w nadleśnictwie dotyczące pracowników rencistów i emerytów.

Stanowisko ds. informatyki podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego Lasów Państwowych w nadleśnictwie oraz administracją witryny internetowej nadleśnictwa.

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem. Do jego obowiązków należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie za którą ponosi pełną odpowiedzialność.

Podleśniczy przydzielany jest do leśnictwa i podlega bezpośrednio leśniczemu.

Leśniczy szkółkarz odpowiada za całokształt prac związanych z prowadzeniem spraw techniczno – gospodarczych w zakresie szkółkarstwa oraz nasiennictwa i selekcji na obszarze nadleśnictwa. Jego głównym zadaniem jest produkcja materiału sadzeniowego.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje st. strażnik leśny, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Ponad to starszy strażnik leśny prowadzi sprawy ochrony informacji niejawnych, do których zadań należy prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z tajemnicą państwową.