Położenie

Pod zarządem Nadleśnictwa Trzcianka znajduje się ponad 22,5 tys. ha lasów.

Historia

Pierwsze dokumenty dotyczące Trzcianki i okolicznych lasów pojawiają się w roku 1245. Od 1748 roku majętność Trzcianka wraz z przynależnym do niej lasem stanowiła własność prywatną, właścicielem był Lasocki, który nabył ją od generała Stanisława Poniatowskiego, ojca ostatniego króla polskiego. W okresie tym użytkowanie lasu było prowadzone w granicach dopuszczalnych, zapewniających ciągłość i trwałość drzewostanów wszystkich gospodarczo ważnych gatunków drzew.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.