Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązek informacyjny Facebook

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Trzcianka, ul. Ogrodowa 2,
  64-980 Trzcianka, tel. 67 216 32 25, adres e-mail:
  trzcianka@pila.lasy.gov.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na adres  e-mail: iod@comp-net.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, poszerzania społeczności jego sympatyków oraz utrzymywania z nimi kontaktu, a także w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem Facebook, z uwzględnieniem zasad prywatności określonych przez Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation). Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych  i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. 
 4. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników portalu. 
 5. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Meta (dawniej: Facebook), a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników. 
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres obserwowania profilu przez Użytkowników. 
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. 
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa. 
 9. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. 
 10. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
  w formie profilowania.
   
 11. Informacje kontrolowane przez Meta Platform Ireland Limited zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza miejscem zamieszkania Użytkownika, lub też mogą być w nich przechowywane lub przetwarzane do celów opisanych w zasadach prywatności (więcej: https://www.facebook.com/policy.php).